NSTG

  • NSTG - NanoString Technologies Inc

    Nanostring Technologies, Inc. 于2003年6月20日在特拉华州成立。公司总部位于华盛顿的西雅图。公司的技术支持在生物样品中直接检测、识别和量化的个人目...

    未分类 2021年1月7日